Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2023-2024

Toiminta ja arvot

Vectorama on verkkopelitapahtuma, jonka kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset pelaamisesta kiinnostuneet henkilöt. Vectorama tarjoaa Pohjois-Suomen suurimmat pelifestarit Oulussa ja vetää vuosittain satoja konepaikallisia pelaajia sekä lukuisia konepaikattomia vierailijoita. Vectoraman 2019 kaikki konepaikat myytiin loppuun muutamassa päivässä.

 

Tapahtuma järjestetään täysin talkoovoimin yli sadan järjestäjän kesken, jotka huolehtivat tapahtuman rakentamisesta, turvallisuudesta, tiedottamisesta, ohjelmasta, verkosta, infotiskista, peleistä, ohjelmatuotannosta sekä siivoamisesta ja purkamisesta.

 

Kävijät tuovat tapahtumaan mukanaan oman tietokoneensa Vectoraman tarjotessa heille nopean verkkoyhteyden, sähköt ja pöydät ja tuolit, sekä paljon erilaista ohjelmaa. Tapahtumassa on mukana useita eri toimijoita ja yhdistyksiä, jotka tulevat tapahtumaan esittelemään omaa toimintaansa ja tarjoavat samalla oheistoimintaa pelaajille.

 

Verkkopelitapahtuman ideana on kokoontua yhteen paikkaan omilla tietokoneilla pelaamaan, ohjelmoimaan, surffaamaan ja tapaamaan pelikavereita kasvotusten. Vanhat käsitykset tietokoneharrastajien epäsosiaalisuudesta jäävät unholaan kun yhteisen harrastuksen pariin kokoontuu satoja ihmisiä vuorokausiksi viettämään aikaa yhdessä.

 

Tapahtuman taustalla toimii voittoa tavoittelematon yhdistys VECTOR-Suomen verkkopeliyhdistys ry. Yhdistyksen päämääränä on kehittää verkkopelaamista yhä sosiaalisemmaksi harrastukseksi sekä rohkaista ja tarjota mahdollisuus tavata pelikavereita kasvotusten. Tätä päämäärää ajaakseen yhdistys järjestää ja auttaa järjestämään vuosittain useita verkkopelitapahtumia ympäri Suomen. Näistä suurin on vuosittain järjestettävä Vectorama.

 

Vectoraman keskeisiä arvoja ovat yhteisöllisyys, vastuullisuus, yhdenvertaisuus, inklusiivisuus sekä toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys.

 

Yhteisöllisyys Vectoramassa on sitä, että tuomme yhteen eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä, joilla on sama kiinnostuksen kohde, saman katon alle tätä harrastamaan. Tapahtumassa on hieno tilaisuus tavata uusia ihmisiä ja saada uusia kokemuksia. Järjestämme tapahtuman kokonaan vapaaehtoisten järjestäjien voimin. Eri puolilla Suomea asuvat järjestäjät yhdistävät voimansa joka vuosi mahdollistaakseen tapahtuman kaikille. 

Vastuullisuus tarkoittaa meille tapahtuman järjestämistä siten, että se on paitsi mahdollista tulevinakin vuosina, tapahtuma myös kehittyy koko ajan entistä paremmaksi. Pyrimme tekemään mahdollisimman monia asioita talkootöillä itse ja kierrättämään mahdollisimman paljon, sekä tekemään hyvää myös yhteiskunnallisesti.

Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia erilaisuudestaan riippumatta.

Inklusiivisuus tarkoittaa yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa.

Läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että päätösten ja tekojen taustalla vaikuttaneet tekijät ovat kaikille saatavissa ja luettavissa, eikä linjauksia olla tehty ns “suljettujen ovien takana

Käsitteet

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Yhdenvertaisuuden periaatteen mukaan kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Nykyinen yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015. Lain tarkoituksena on yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjinnän ehkäisy sekä syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvan tehostaminen.
Lain mukaan viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien tulee arvioida ja edistää omassa toiminnassaan yhdenvertaisuutta.


Suomessa syrjinnän kieltoa tarkentavat yhdenvertaisuuslain lisäksi rikoslaki, tasa-arvolaki sekä työlainsäädäntö.

 

Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan perusteettomasti huonommin jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä, eikä ketään saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi lain mukaan syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.

 

Häirintä

Lain määritelmän mukaan häirintä on “Henkilön ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukkaava käyttäytymistä”, jolla aiemmin lueteltuihin ominaisuuksiin kohdistuen “luodaan — henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan

uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri”.

 

Vihapuhe
Vihapuhetta ovat kaikki ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu

suvaitsemattomuuteen. Tämä koskee niin aggressiivista suvaitsematonta kansallismielisyyttä kuin vähemmistöjen, siirtolaisten ja siirtolaistaustaisten ihmisten syrjintää ja vihamielisyyttä heitä kohtaan.

-Euroopan neuvoston ministerikomitea 1997

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Vectoraman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, levittää tietoa, selvittää tapahtumamme tasa-arvoisuutta ja ehkäistä ongelmia.

 

Suunnitelmamme työryhmä koottiin niistä tapahtumaorganisaation vapaaehtoisista järjestäjistä, jotka halusivat osallistua Non-toxic -sertifikaattikoulutukseen keväällä 2023. Suunnitelman tekeminen aloitettiin myös samassa yhteydessä. Työryhmä käsitteli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tuloksia, osallistui yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman kehittämiseen sekä suunnitteli tähän liittyviä toimenpiteitä. Työryhmään kuuluivat Sara Pakarinen, Matilta Kangas, Mikael Murto, Jutta Jurmu, Joni Tähtinen sekä lisäksi Elina Pöllä. Lisäksi suunnitelman eri vaiheissa kerättiin palautetta myös koko muulta tapahtumaorganisaatiolta. Suunnitelma perustuu tapahtuman kävijöille, järjestäjille ja tapahtumasta kiinnostuneille tehtyyn avoimeen kyselyyn. Kyselyyn sai osallistua kuka tahansa, ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin konepaikkalippuja tapahtumaan. Kysely pohjautui Suomen Elektronisen urheilun liiton (SEUL) vuosien 2021-2022 Yhdenvertaisuussuunnitelmaa varten tehdyssä kyselyssä käytettyihin kysymyksiin, joita muokattiin omaa kyselyämme varten. Keräsimme vastauksia kyselyyn aikavälillä 24.3.-30.4.2023. Kyselyyn pääsi vastaamaan tapahtumamme nettisivujen sekä sosiaalisen median kautta. Kysymyksiä oli sekä yleisellä tasolla että suoraan Vectoramaan liittyen. (ks. Vuoden 2023-2024 suunnitelman liitteet). Vuonna 2024 työryhmä kokoontui keskustelemaan suunnitelman päivittämisestä. Suurempia muutoksia ei tehty, vaan lähinnä selkeistettiin suunnitelmaa (mm. poistamalla liitteet jotka viittasivat edelliseen vuoteen). Päätimme myös jatkaa panostusta toimenpiteidemme eteen, jotka suunnitelman lopussa on lueteltu.

Kyselyyn vastasi 45 henkilöä.

Vastaajista 66,7 prosenttia vastasi olevansa miessukupuolisia, 17,8 prosenttia naissukupuolisia, 8,9 prosenttia muunsukupuolisia ja 6,7 prosenttia ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

 Suurin osa kyselyyn vastaajista oli harrastepelaajia (91,1%), toiseksi eniten tapahtuma/turnausjärjestäjiä (24,4%), kolmanneksi eniten kilpailullisesti pelaavia (20%), ammattilaispelaajia ja valmentajia tai ohjaajia yhteensä 6,6% sekä muun vastauksen antaneita yhteensä 6,6%.

Vastaajat kertoivat monivalintakysymyksessä siitä millaiseen pelaamiseen liittyvään toimintaan tai tapahtumiin he ovat osallistuneet Suomessa eniten, osallistuneensa eniten pelitapahtumiin (95,6%) ja toiseksi eniten peliturnauksiin (28,9%).
Vectorama-tapahtumaan oli osallistunut vastaajista 80 prosenttia, 11,1 prosenttia aikoo osallistua tapahtumaan tulevaisuudessa, ja 8,9 prosenttia vastaajista ei ollut osallistunut Vectoramaan.

Suurin osa kysymyksistä toteutettiin väittämillä, joihin vastattiin asteikolla 1-5 sen mukaan, mikä vaihtoehto parhaiten vastasi vastaajan kokemusta.

1 – Täysin eri mieltä

2 – Jokseenkin eri mieltä

3 – En osaa sanoa

4 – Jokseenkin samaa mieltä

5 – Täysin samaa mieltä

Vectoraman yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman tulokset (PDF)

Toimenpiteet ja niiden toteuttaminen

Vectorama on jo vuodesta 2020 tehnyt yhteistyötä Non toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeen kanssa ehkäistäkseen syrjintää, häirintää, vihapuhetta ja toksisuutta tapahtumissaan. Olemme osallistuneet myös Non toxic -sertifikaattikoulutukseen.

 

Vectoraman organisaatiossa vuonna 2024 on noin kolmekymmentä häirintäyhdyshenkilön koulutuksen saanutta henkilöä, jotka voivat tapahtuman aikana reagoida mahdollisiin häirintätapauksiin oikeaoppisesti.

 

Häirintäyhdyshenkilöitä tulee olemaan sekä tapahtumapaikalla että Discordissa tapahtuman palvelimella. Häirintäyhdyshenkilöille (lyh. HÄYH) on myös luotu 2023-2024 suunnitelman toimenpiteenä Häirintäyhdyshenkilö-rooli tapahtuman Discord-palvelimelle. Tästä roolista voivat tapahtuman osallistujat tunnistaa häirintäyhdyshenkilön Discordin käyttäjistä, ja heidät saa näin helpommin kiinni.

 

Huomasimme 2023 kyselyn tuloksista, etteivät kaikki tapahtuman kävijät tietäisi mitä tulee tehdä, jos he kohtaisivat tapahtumassa syrjintää tai kokisivat, että jotakuta syrjitään. Panostamme tulevaisuudessa lisää siihen, että kaikki kävijät tutustuisivat sääntöihimme, turvallisemman tilan periaatteisiimme ja olisivat tietoisia siitä, miten ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä häirintäyhdyshenkilöihin jos he kohtaavat syrjintää.

 

Lisäämme edelleen yhtenä toimenpiteenämme näistä aiheista tiedottamista tapahtuman aikana. Laitamme myös paikalla oleville infonäytöille näkyville ohjeet siitä, miten ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön.

 

Jatkamme edelleen jatkossa ahkerammin viestimistä osana suunnitelman toimenpiteitä siitä, että tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita aivan omana itsenään riippumatta sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä taustasta, äidinkielestä, poliittisesta kannasta, elämänkatsomuksesta tai uskonnosta. Kannamme myös jatkossa oman kortemme kekoon pelaajakuvan moninaistamisen eteen viestinnässämme käyttämällä mahdollisimman monipuolisesti erilaisia henkilöitä kuva- ja videomateriaaleissa.

 

Pyrimme jatkossakin tapahtuman aikana ja ennakkoviestinnässämme huomioimaan esteettömyyden ja saavutettavuuden. Tapahtuma-alue on esteetön, ja ennakkoviestinnässä koetamme huomioida paremmin saavutettavuutta sekä selkeyttä, jotta kaikki voivat seurata tiedotustamme.

 

Yhtenä toimenpiteenä järjestämme myös tulevaisuudessa lisää koulutuksia vapaaehtoisille järjestäjillemme. Järjestäjille tarjotaan mm. häirintäyhdyshenkilökoulutusta ja lisätietoa tasa-arvo- sekä yhdenvertaisuusasioista.

Suunnitelman seuranta ja päivittäminen

Edellä mainittujen toimenpiteiden sekä tämän yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toteuttamisesta ovat vastuussa tämän suunnitelman työryhmä ja tapahtuman järjestäjäorganisaatio.


Suunnitelmaa tarkastellaan vuosittain, ja uusi kysely tehdään kolmen vuoden välein, ellei toisin todeta. Suunnitelman tarkastelemiseen ja uuden kyselyn tekemiseen voidaan muodostaa uusi vapaaehtoinen työryhmä.


Toimenpiteiden onnistumista mitataan esimerkiksi toistettavan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn ja tapahtuman kävijäpalautteiden avulla. Suunnitelman päivittämisen yhteydessä tarkastetaan, kuinka asetetut toimenpiteet ovat toteutuneet.


Päivitys 2024:

Suunniteltuja toimenpiteitä toteutettiin viime vuonna pääosin tapahtuman aikana, sillä suunnitelma tehtiin vasta hyvin lähellä tapahtuman alkua.


Häirintäyhdyshenkilöistä ja heidän kontaktoimisestaan tiedotettiin tapahtumassa niin tapahtumapaikalla kuin sosiaalisessa mediassa ja Discordissa suunnitellusti.

Viestimme myös sosiaalisessa mediassa siitä, että kaikki ovat tervetulleita tapahtumaamme. 


Järjestäjille tarjottiin Non-Toxic tapahtumatoimijakoulutusta, joka pidettiin 27.11.2023, sen jälkeen kun vuoden 2024 tapahtuman suunnittelu oli aloitettu.

Pyrimme järjestämään myös uuden häirintäyhdyshenkilökoulutuksen ennen ensi vuoden tapahtumaa.